Το πρόγραμμα

ΠΑΣΕΓΕΣ
Η Πανελλήνια Συνομοσποδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) αποτελεί τον συντονιστή φορέα των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Ελλάδας, η οποία έχει ως στόχο την ενιαία έκφραση και συντονισμένη δράση των συνεταιρισμών ώστε να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά τους αλλά και η ουσιαστική υποστήριξη του παραγωγικού κόσμου της χώρας τόσο σε διοικητικό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο.
Η ΠΑΣΕΓΕΣ ιδρύθηκε το 1935, ενώ το 2005 ίδρυσε το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ) με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής και συνεταιριστικής οικονομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η προώθηση στρατηγικών πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης προγραμμάτων.

Σκοπός της Συνομοσπονδίας είναι η παραγωγή και διάδοση του θεσμού των συνεταιρισμών και η ανάπτυξη συνεταιριστικής συνείδησης, η πιστή ερμηνεία και διάδοση των συνεταιριστικών αρχών, η εκπροσώπηση των αγροτικών και συνεταιριστικών συμφερόντων των αγροτών, η εκπόνηση μελετών και η κατάρτιση προγραμμάτων, η σύνταξη των σχεδίων των καταστατικών σύστασης και λειτουργίας αγροτικών συνεταιρισμών, η σύνταξη κανονισμών λειτουργίας οργανώσεων παραγωγών και ενώσεών τους. Επιπλέον, παρέχει νομικές, τεχνικές, οικονομικές, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες για τα μέλη της, συντονίζει τις δραστηριότητες των μελών της και παρακολουθεί την αγροτική, συνεταιριστική φορολογική και ενωσιακή νομοθεσία.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ λειτουργεί με γνώμονα τις 7 συνεταιριστικές αρχές για τα 127 μέλη της, δηλαδή (1) την εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή, (2) τη δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών, (3) την οικονομική συμμετοχή των μελών, (4) την αυτονομία και ανεξαρτησία, (5) την εκπαίδευση, την πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση, (6) τη συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών και (7) το ενδιαφέρον για τη κοινότητα.

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του CHAFEA, έχει δημιουργήσει τα Ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης με το slogan “Enjoy, it’s from Europe”, με στόχο να βοηθήσει τους εξαγωγείς της ΕΕ να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές και να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για τις προσπάθειες που καταβάλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες για την παροχή ποιοτικών προϊόντων. Η χρηματοδότηση της ΕΕ, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προώθησης σε κράτη μέλη και χώρες εκτός της ΕΕ, ορίζονται από κανόνες σύμφωνες με τις πολιτικές προώθησης της ΕΕ.

Τα προγράμματα προώθησης του κανονισμού (EK) 1144/2014 αγροτικών προϊόντων της ΕΕ, διευθύνονται από οργανισμούς που εκπροσωπούν τους τομείς προϊόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Δραστηριότητες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, όπως επισκέψεις Επιτρόπου, συνοδευόμενες από επιχειρηματικές αντιπροσωπείες σε χώρες εκτός ΕΕ για την ανάπτυξη του εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής, ή συμμετοχή σε εκθέσεις και εκστρατείες επικοινωνίας για την προώθηση αγροτικών προϊόντων της ΕΕ, συμπληρώνουν τις ενέργειες των προγραμμάτων 1144/2014.

Με τα προγράμματα επιτυγχάνεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Αγροτικού τομέα, η αύξηση της γνώσης των αξιών που πρεσβεύουν τα Ευρωπαϊκά Αγροτικά προϊόντα και των υψηλών standard παραγωγής τους.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί αύξηση της εμπορευσιμότητας και της κατανάλωσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών προϊόντων και την ανάδειξη
του προφίλ τους τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά της ΕΕ. Επιπροσθέτως, η αναγνωρισιμότητα και η γνώση των Ευρωπαϊκών σημάτων ποιότητας
θα αυξηθεί, όπως και το μερίδιο αγοράς των Ευρωπαϊκών Αγροτικών προϊόντων και ιδίως στις αναπτυσσόμενες αγορές των τρίτων χωρών που έχουν μέγιστο δυναμικό.

Τέλος, σε περιπτώσεις γεγονότων σοβαρής διατάραξης της αγοράς, απώλειας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή άλλων συγκεκριμένων προβλημάτων, τα προγράμματα του κανονισμού βοηθούν στην επαναφορά της κανονικότητας στις συνθήκες αγοράς.

SMALL TREASURES FROM EUROPE
Το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Small Treasures from Europe (αρ. αναφοράς 874714) έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση των Ελληνικών συνεταιριστικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ με τη μορφή “καλαθιού προϊόντων”, σε απλό πρόγραμμα.

Οι δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας θα πραγματοποιηθούν στην αγορά της Ελλάδας για την ευαισθητοποίηση του Ελληνικού κοινού και δευτερευόντως, των Ελλήνων καταναλωτών ως πρεσβευτές των προϊόντων μας στους τουρίστες που θα επισκεφθούν τη χώρα κατά την διάρκεια της τριετίας. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε αφενός για να ενημερωθεί το κοινό στόχος σχετικά με τα σήματα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς διαπιστώνεται ότι η το ευρύ κοινό δεν έχει σωστά διαμορφωμένη άποψη σχετικά με τα σήματα αυτά με αποτέλεσμα να μην είναι αντιληπτή η αξία των σημάτων και κατ’ επέκταση και των προϊόντων.

Αφετέρου ο θεσμός των συνεταιρισμών είναι συνυφασμένος με την αντίληψη του ελληνικού κοινού ως ένας οργανισμός με αυξημένη αίσθηση ευθύνης που βοηθά και ελέγχει, όπου χρειάζεται, τους Έλληνες παραγωγούς για να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές των πιστοποιήσεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, ΒΙΟ).

Η άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ με τους συνεταιρισμούς θα συμβάλει στην διαμόρφωση της γνώμης του καταναλωτικού κοινού, σχετικά με την πραγματική αξία των προϊόντων αυτών.
Ως εκ τούτου οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος Small Treasures from Europe θα περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη ενημέρωση του κοινού για τους συνεταιρισμούς.
Εξ ορισμού οι συνεταιρισμοί χρησιμοποιούν για παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση μόνο προϊόντα των παραγωγών/μελών του συνεταιρισμού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της ποιότητάς τους
και την απόκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον αφορά την ελληνικότητα των προϊόντων,
την αξία και την ποιότητά τους.

Μικροί Θησαυροί