Μικροί Θησαυροί – Intercontinental Hotel

Απόσπασμα από την εκδήλωση των Μικρών Θησαυρών στο Intercontinental Hotel.

Μικροί Θησαυροί